Zásady zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného pole v objednávkovém formuláři umístěném ne webových stránkách www.kolobezkyshell.cz prohlašujete, že jste se seznámili s těmito zásadami ochrany Vašich osobních údajů, zpracovávaných společností REDA a.s., IČ: 188 28 507, se sídlem Hviezdoslavova 1456/55d Slatina, 627 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 4396 (dále jen „Společnost“), jakožto správcem osobních údajů za podmínek zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu (dále jen „ZZOÚ“) a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

I.

Účel, rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala od Vás, jako zákazníků – kupujících, jež činí vůči Společnosti objednávku zboží prostřednictvím webových stránek www.kolobezkyshell.cz, přičemž tyto osobní údaje zákazníků Společnost shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a obchodním partnerem, respektive po dobu nezbytně nutnou po poskytnutí plnění dle uzavřeného smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 5, slovy pěti, let ode dne poskytnutí údajů (nevyplývá-li však z okolností případu, že osobní údaje je nutné zpracovávat déle, například při průtazích v soudním řízení, apod.).

 

Společnost nezpracovává citlivé osobní údaje.

 

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektů osobních údajů v obecné rovině za tímto účelem:

II.

Subjekty ochrany osobních údajů

Zákazníci Společnosti

Účelem zpracování osobních údajů u těchto subjektů je zajištění plnění ze smlouvy uzavřené mezi zákazníkem Společnosti a Společností prostřednictvím webových stránek www.kolobezkyshell.cz, přičemž zákonnými důvody zpracování jsou důvody uvedené v čl. I těchto zásad.

Osobní údaje subjektů v této kategorii Společnost zpracovává v tomto rozsahu: jméno, příjmení, titul, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu.

III.

Zdroje osobních údajů

Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů v rámci objednávkového formuláře při uzavírání smlouvy. Společnost informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro navázání spolupráce a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Společností a také významně zefektivní poskytování služeb.

IV.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost zajišťuje bezpečnost osobních údajů v závislosti na vyhodnocení konkrétních rizik. Společnost přijala taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze oprávněným osobám, které mají oprávnění pracovat s osobními údaji. Zaměstnanci jsou s nakládáním s osobními údaji poučeni a podléhají systému vnitřní kontroly, jakož i povinnosti mlčenlivosti. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Společnost udržuje technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.

V.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Prioritou Společnosti je neposkytovat osobní údaje žádné třetí osobě za jinými účelem, který by nesouvisel s poskytováním služeb Společnosti. Osobní údaje mohou však být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců předány také dalším osobám:

Zákazník bere na vědomí, že Společnost v rámci poskytování služeb a prodeji zboží prostřednictvím webových stránek www.kolobezkyshell.cz spolupracuje se společností Shell Czech Republic a.s., se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 158 90 554, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 690 (dále jen „Shell“), přičemž zákazník, který využije unikátní kódy ze stíracích kartiček k nákupu zboží prostřednictvím webových stránek www.kolobezkyshell.cz, bere na vědomí, že v případě

-          podezření na podvodné jednání, v jehož důsledku zákazník získal stírací kartičku s unikátním kódem, nebo

-          jiné porušení pravidel akce „koloběžky Ferrari“ je Shell oprávněn vyžádat si od Společnosti osobní údaje poskytnuté zákazníkem Společnosti, a to výlučně pro účely prověření takového jednání a případné navazující kroky vedoucí k ochraně oprávněných zájmů společnosti Shell, tj. k ochraně řádného průběhu akce „koloběžky Ferrari“.

 

Zákazník bere na vědomí, že číslo věrnostní karty Shell ClubSmart bude použito k ověření splnění jeho nároku na získání slevy při nákupu zboží od Společnosti. Společnost však nemá přístup k databázi zákazníků společnosti Shell – držitelů věrnostní karty Shell Clubsmart a společnosti Shell tak předává pouze informaci o tom, že číslo věrnostní karty Shell Clubsmart bylo v rámci objednávky poskytnuto.

 

Zpracování osobních údajů zákazníků v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu Shell ClubSmart se řídí článkem 14 Všeobecných podmínek a pravidel věrnostního programu Shell ClubSmart. Další informace o zpracování osobních údajů společností Shell sou uvedeny v Oznámení ochraně soukromí, které je k dispozici na https://www.shell.cz/privacy/b2c-notice.html.

VI.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo                                                                         

Výše uvedená práva lze uplatnit za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky. V případě, že byl osobní údaj zpracován na základě souhlasu, informujeme, že subjekt údajů má právo kdykoli odvolat tento souhlas, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

VII.

Uplatnění práv subjektů údajů

Pokud subjekt údajů má zájem uplatnit své právo nebo odvolat svůj explicitně poskytnutý souhlas, pošle, žádost (dotaz) Společnosti, ve kterém uvede předmět své žádosti (dotazu), zejména např. jaké právo chce uplatnit tak, aby Společnost mohla podniknout nutné kroky pro respektování tohoto práva. Společnosti lze žádost (dotaz) doručit těmito způsoby

V případě, kdy máme sdělit jakékoli informace týkající se zpracování osobních údajů konkrétní osoby, jsme oprávněni si vyžádat potvrzení identity subjektu údajů provádějící žádost (dotaz), aby se Společnost přesvědčila o oprávněnosti požadavku. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud je přesvědčen, že byla jeho práva porušena (https://www.uoou.cz/): ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

Pravidla akce Obchodní podmínky